๙ วัดบันดาลใจ

274

“วัดบันดาลใจ” โครงการที่จะพลิกฟื้นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ให้กลับมามีชีวิต ทั้งพื้นที่เชิงภายภาพ และกิจกรรม โดยมี ๙ วัดนำร่อง
ที่เริ่มขับเคลื่อนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัดอีกกว่า ๓๙,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

๑.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
๒.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
๓.วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
๔.วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
๕.วัดภูเขาทอง จ.อยุธยา
๖.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
๗.วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช
๘.วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ
๙.วัดมหาจุฬาวราราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/watbundanjai
Facebook : วัดบันดาลใจ

 

ขอขอบคุณ Wat Bun Dan Jai