สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Awards 2016 : TGDA2016)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Awards 2016 : TGDA2016)”  ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมปัจจุบัน และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ โดยมีรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

33นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร ในช่วงการจัดงานเกษตรแฟร์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

กระทั่งปี 2558 สถาบันฯ ได้ปรับรูปแบบการประกวดภายใต้ชื่อ Thailand Green Design Awards หรือเรียกสั้นๆ ว่า “TGDA”  เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลตอบรับดีมาก จึงจัดต่อเนื่องมาในปีนี้ โดยมุ่งที่จะสร้างให้ “TGDA” เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานร่วมประกวดจำนวนมาก ทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 190 ผลงาน  แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนกำลังตื่นตัว และให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับการถ่ายทอดและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป” นางวารุณีกล่าว

44

สำหรับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ได้แก่

 1.ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving Product)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (Young Designer) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงาน “เตาแก๊สหุงต้มอนุรักษ์พลังงาน  (Powerful Gas Stove) โดยนายนรภัทร บุญทวีบรรจง,  นายภานุพัฒน์ ไชยลา  และนายกฤตภาส วิเศษสิงห์  ร.ร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป (Community Enterprise and Independent Designer) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน  “โครงการพัฒนาวิสาหกิจพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง (Energy Enterprise Development Project Communities)” โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ (Business Enterprise)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน “เม็ดพลาสติก PET อัจฉริยะประหยัดพลังงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดโลกร้อน RAMAPET-R1(Fast Reheat PET Resin) โดย บริษัท อินโดรามา โพลิเมอร์ส จำกัด (มหาชน) รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “สถานีผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะชุมชน  (Energy Generating Station – MSW)” โดย บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัดและ รางวัลชมเชย ผลงาน ”โรงไฟฟ้าชีวมวล  โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ (Clover Power Biomass Power Plant)” โดย บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

55

2.ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for Resource Efficiency)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (Young Designer) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน  “โครงการออกแบบของเล่นจากแนวคิดวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา (Toy Design Based on Thai Local Wisdom Way of Life : Case Study Hill Tribe People) โดย น.ส.ดลพร  อยู่สุข  รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ใบตอง  (Bai-Thong)” โดย น.ส.พัชรียา  แฟงอ๊อด รางวัลชมเชยผลงาน “รี.แบ็ค. (ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแปรรูปจากการทอยางในรถจักรยานยนต์ผสม เส้นไหมป่า” โดย นายพีรดนย์  ก้อนทอง

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป (Community Enterprise and Independent Designer) รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “แต่งแต้ม – หัตถกรรมหญ้าแฝก (Tangtam – Vetiver Craft)” โดยน.ส.รจนา  จันทราสา รางวัลชมเชย ผลงาน “สุนทรียภาพของชีวิต  (Aesthetic of Life)” โดย น.ส.สุพัตรา  เกริกสกุล และผลงาน “หมู่บ้าน  (Small Village)” โดย น.ส.วลัญช์ภัทร จิรเดชโยธิน

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ (Business Enterprise) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน “ขนมโอคุสโน่ คางกุ้งทอดอบกรอบ  (Okusno Snack)” โดยบริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “กระดาษห่อของขวัญรียูสได้  (Reusable Wrapping Paper)”  โดย บริษัท ไทย ที อาร์ เอส (2008) จำกัด รางวัลชมเชย ผลงาน “อีโค่-บอร์ด  (Eco-Board)”  โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และผลงาน “ชาจากเนื้อผลกาแฟเชอร์รี่  (Coffee Cherry Tea)”  โดย บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

22

3.ประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for Life Enhancement)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (Young Designer) รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ถังขยะเพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  (Eco Trashcan) โดย น.ส.พรสุดา  หงษากุล รางวัลชมเชย ผลงาน  “เครื่องแกะและปอกเปลือกกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อชุมชน” โดย นายนพเดช ชนะลำทอง

กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป (Community Enterprise and Independent Designer) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลชมเชย ผลงาน “CocoChew Bone แทะเพลินปลอดภัย  (CocoChew Bone, Edible Dog Chew Toy)” โดย ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน  “ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มที่มาจากธรรมชาติที่ใส่ใจสุขภาพผิวและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยบริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน ”ส้วมมือถือ  (Portable Toilet)”  โดย บริษัท เจนวิริยะ จำกัด รางวัลชมเชย ผลงาน “สติ๊กเกอร์ไล่ยุง  (Mosquito Repellent Sticker)” โดยบริษัท ฟาร์ม่าเวนเชอร์ จำกัด

4.ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for Aging Society)

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (Young Designer) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลชมเชย ผลงาน “รถเข็นกายภาพบำบัดอัตโนมัติ  (Physiotherapy Exercise Wheelchair)” โดย น.ส.กันตพร ปราบงูเหลือม  น.ส.กมลชนก โพธิ์ปิ่น   และนายพิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์

กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป (Community Enterprise and Independent Designer) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลชมเชย ผลงาน “รองเท้าผ้าเพื่อสุขภาพ 2 พื้นผิว Snowflakes (Health 2 Shoes by Snowflakes)” โดยนายชลัฐ เตชะวีรภัทร

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ (Business Enterprise) รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการ  (E-chair for Health Improvement for Elderly)” โดยบริษัท จาร์เค็น จำกัด รางวัลชมเชย ผลงาน “มายุคินุโกะ โกลเด้นท์ซิลค์ แผ่นใยไหมบำรุงผิวคอ  (Mayu Kinuko Golden Silk Neck Pad)” โดยบริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ผลงาน “เก้าอี้ปุ่ม  (Loop Chair)” โดยบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด และผลงาน  “นิลกาล  (Nil La Klan)” โดย บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด