มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับซินเจนทา เดินสายอบรมสัมมนา แรงงานในภาคเกษตร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก หวังสร้างความเข้าใจการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัยในแรงงานต่างด้าว ตั้งเป้าสิ้นปีอบรม 250 ราย

ดร. เบญจรงค์  วังคะฮาด ผู้จัดการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทซินเจนทา ประเทศไทย เปิดเผยว่า  ซินเจนทาร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากรในแรงงานภาคเกษตร ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ฉีดพ่นที่ถูกต้อง ตลอดจนการปฐมพยาบาล โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้แรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เป้าหมายได้เรียนรู้เข้าใจถึงการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพได้

จากสถิติที่รวบรวมโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เดือนกันยายน 2559 พบว่าปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีสูงถึง 1,510,740 คน ในขณะที่สถิติจาก TDRI หรือ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศระบุว่า ประเทศไทยต้องจ้างแรงงานต่างด้าวในระดับล่างเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 95 เป็นแรงงานขาดทักษะ จากจำนวนแรงงานทั้งหมดที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2558 เป็นแรงงานในภาคการเกษตรถึง 658,877 คนหรือร้อยละ 22 ของแรงงานต่างด้าวขาดทักษะ  ทั้งหมดที่ไทยผ่อนผันให้ทำงานจากประเทศในอาเซียน คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ซึ่งถ้าประเทศไทยยังไม่ปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกล(Mechanization)มาทดแทนแรงงานมากขึ้น การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในอนาคตในภาพรวมในปี 2564 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า อาจจะถึง 4 ล้านคน ทำให้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรอาจจะมีมากกว่า 8 แสนคน

การอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ฉีดพ่นที่ถูกต้อง ตลอดจนชนิดของสารอารักขาพืชที่ต้องใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำข้างฉลาก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้ฉีดพ่นได้ โดยการอบรมครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่แนวชายแดนที่มีแรงงานต่างด้าวประเภท ไป – กลับ เดินทางเข้ามารับจ้างในภาคการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยเป้าหมายการอบรมจะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องตลอดปี 2560 คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวได้รับความรู้กว่า 250 คน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามเพิ่มเติม: วัชรินทร์ (081-573-0636)