ได้ผู้ชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ Nude Liquid Toothpaste Marketing Campaign Challenge หรือการประกวดทำแผนการการตลาดยาสีฟันน้ำ ที่บริษัท ไทยยินตัน จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะ International Business Management จัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เรียนรู้การวางแผนการตลาดจากกรณีศึกษา และได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศไทย โดยเปิดรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้เป็นแผนการตลาดได้จริง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มต้นส่งผลงานการประกวดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จนตัดสินผลงานชนะเลิศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่นางสาวเฟืองอัน วู อายุ 21 ปี นางสาวลาดา ทิโคมมิโรวา อายุ 22 ปี และนายอาเธอร์ กันนาบัน อายุ 24 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ นางสาวอริยาภรณ์ พัฒนสิงห์ อายุ 21 ปี นางสาวประภัสษร พ่วงขำ อายุ 19 ปี นางสาวสกุลรัตน์ โต อายุ 23 ปี นายกษิดิศ ชัยชาติ อายุ 24ปี และนางสาวฐิติรัตน์ โพธิ์เหมือน อายุ 21 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายธันฐกรณ์ ฤทธิพิพัฒน์กุล อายุ 21 ปี นางสาวชุตินัน แซ่อุ้ย อายุ 22 ปี นางสาวบุรัสกร รุ่งเรืองสำราญกุล อายุ 22 ปี นายสวิตต์ กมลพัฒนะ อายุ 23 ปี และนางสาวภัณฑิรา ชุมแสง อายุ 22 ปี

นางสาวกรอบแก้ว ปันยารชุน ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยยินตัน จำกัด กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เรียนรู้การวางแผนการตลาดจากกรณีศึกษา เพื่อจะนำมาใช้ได้จริง ซึ่งคณะ International Business Management เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดอาเซียน (AEC) และตรงกับแผนการตลาดของบริษัท